Strona główna

Deklaracja dostępności Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-05-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Szewczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 562 24 84 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

ul. H. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm

Parking

 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

 • Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie ul. Wieniawskiego 15 – lokal usytuowany na parterze.
 • W lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.
 • Przed wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ciągi poziome

 • Lokal usytuowany na parterze.

Łazienka

 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Biblioteka posiada pętlę indukcyjną. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.